Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

CAO THƯỢNG PHẨM 15 07 1934 Giáp Tuất

CAO THƯỢNG PHẨM (15/ 07 1934 Giáp Tuất )
Hồi em còn ở thế .sức giận của em đến đỗi , nếu em được vị Thiêng Liêng tức cấp , thì có lẽ cây quạt của em đã đưa họ trụm vào Phong Đô không sót một ai , Nhưng chừng bỏ XÁC PHÀM , được Nhãn Huệ Quang rồi , em lại thương đau . thương đớn , Dường như sự cho HỌ sái đường lạc nẻo , thì phải mất một bạn Thiêng Liêng rất quý trọng vậy , thành thử phải dìu dắt chìu theo TÂM PHÀM HỌ cao thấp mà sửa từ bước , độ từ chặn , Mà nếu rủi dìu HỌ không được , thì phải tận tuỵ với trách nhiệm làm thế nào cho HỌ đừng sa đoạ PHONG ĐÔ , để cầu TAM GIÁO TOÀ cho tái kiếp mà chuộc căn quả ,
Thế , Anh có việc gì nhỏ nhen vô vị mà nỡ ngó ĐẠO chinh nghiêng à !
Trách nhiệm là trách nhiệm , cá nhơn là thứ chi , phải biết nguồn cội là gốc thì mới tránh khỏi thường tình đặng ,
Các Đấng Thiêng Liêng đã thường nói ; “ Lợi danh thường tình là nhỏ , Danh giá Đạo là trọng , Đãi người một bực , bất kể tên gì , chịu thiệt thòi mà làm phận sự , Trễ nãi của bước Đạo thế nầy , thì Thầy có khổ Tâm khai , Đạo cho chúng ta , độ rỗi sinh linh đâu , Sự trễ nãi là sự PHÀM TÂM của TA , Anh cũng cần nên đoạn khổ cho người , chớ nên tạo khổ cho ai , Đường Đời là bến sông mê , thoát mê thoát khổ được , ai lại còn mang đeo thằng phược vào mh mà để cho loạn Tâm mệt trí về nơi đó , chẳng uổng kiếp sanh lắm ru ?
THĂNG :
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển nhì 1963 ;
Chúc các bạn thân tâm an lạc ;
2021-12-03
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới